Aquest és un servei que ofereix el Consell comarcal de la Selva en col·laboració amb els ajuntaments de la comarca (*) ADIGSA i Secretaria de Joventut de la Generalitat de Catalunya.

La Borsa de Lloguer forma part de la Xarxa de mediació per al Lloguer Social i té com a objectiu donar resposta a les necessitats de les persones de la comarca en qüestions erlacionades amb el lloguer d’habitatges.   La Borsa posa en contacte, en condicions avantatjoses per ambdues parts, els possibles llogaters amb els propietaris que vulguin llogar els seus  habitatges. La Borsa és d’àmbit comarcal, afavorint la mobilitat i la cohesió social entre els municipis de la Selva.  

Disposa d’un habitatge per llogar?

Nosaltres li oferim:
- Informació i assessorament personalitzat.
- Garanties en el cobrament del lloguer.
- Retorn de l’habitatge en les mateixes condicions.
- Inventari exhaustiu de l’habitatge.
- Realització de les visites als habitatges.
- Seguiment de contracte.
- Possibilitats d’accedir a ajuts per a la rehabilitació de l’habitatge.    
 

Busques un pis per llogar?

Actualment, des del servei gestionem 0 habitatges a la comarca de la Selva

Nosaltres t'oferim:
- Informació i assessorament personalitzat.
- Despeses de tramitació gratuïta.
- Despeses de donar d’alta els subministraments gratuita.
- Despeses de comunitat i IBI; sempre a càrrec del propietari.
- Possibilitats d’accedir a ajuts al lloguer.
- Lloguers sota preu de mercat.
 
Tipus de programes:

Programa de mediació

El programa de mediació s'articula mitjançant les borses de mediació per al lloguer social i les borses joves d'habitatge convingudes amb la Secretaria d'Habitatge. El conjunt de borses de mediació per al lloguer social constitueixen la Xarxa de Mediació que dóna cobertura als diversos àmbits territorials de Catalunya.
Les borses actuen com a mediadores entre les persones propietàries dels habitatges i les llogateres, els donen confiança i garanteixen el cobrament i bon ús dels habitatges, negocien rendes de lloguer per sota de mercat i cerquen l'habitatge més adequat per a cada unitat de convivència sol·licitant.
 
La borsa assigna l'habitatge a la persona sol·licitant que millor s'hi adapti tenint en compte la relació entre:
       - El preu del lloguer pactat amb el propietari i els ingressos de la unitat de convivència
       - La relació entre la superfície de l'habitatge o el nombre d'habitacions i la seva composició familiar.
Les persones sol·licitants que rebutgin un habitatge sense justificació poden ser excloses de la borsa pel període d'un any.
A aquests efectes, es considera justificada la renúncia a un habitatge quan la renda suposi més del 30% dels ingressos de la unitat de convivència.
 
Les persones propietàries que signen un contracte de lloguer a través de les borses reben les contraprestacions següents:
       - Assegurança de cobrament de les rendes, mitjançant els sistema Avalloguer que regula el Decret 54/2008, d'11 de març, pel qual s'estableix un règim de cobertures de cobrament de les rendes arrendatícies dels contractes de lloguer d'habitatges.
       - Assegurança multirisc, que inclou els desperfectes, durant tot el període de durada del contracte de lloguer.
       - Assegurança per garantir la defensa jurídica que es produeix en el cas d'impagaments.
       - Els següents ajuts:
*       Subvenció de fins a 6.000 €, en el cas que sigui necessari fer obres d'habitabilitat o de condicionament de l'interior de l'habitatge. Aquest ajut es concedeix sota les condicions que es determinin en les convocatòries anuals.
*       Accés als préstecs convinguts entre el Departament competent en matèria d'habitatge i les entitats financeres, per a la realització d'obres de rehabilitació.
 
La renda màxima anual inicial a percebre pel propietari serà:
      
Habitatges protegits: Si la persona titular de l'habitatge no es el promotor: la que correspon al seu règim de protecció oficial en la data del contracte i en la zona geogràfica on s'ubica l'habitatge i sempre sota el estàndard del mercat.Si la persona titular de l'habitatge és el promotor: la que correspongui en aquell moment als habitatges de la zona on estiguin ubicats, disminuïda en un 20%. 
 
Habitatges lliures: una renda per sota d'un mínim del 20% del preu de mercat.    
 
Si la persona titular de l'habitatge ha rebut l'ajut de fins a 6.000 €, per obres d'adequació: una renda per sota d'un mínim del 30% del preu de mercat.