Servei d'Intermediació en l'Àmbit de l'Habitatge (SIAH)

Es tracta d'un servei gratuït d'informació, assessorament i intermediació per a les persones que tinguin dificultats per afrontar els deutes relacionats amb el seu habitatge habitual, ja siguin deutes en la hipoteca o en el lloguer, o bé que es trobin en altres situacions que suposin la pèrdua de l'habitatge. L'objectiu del Servei d'Intermediació en l'Àmbit de l'Habitatge (en endavant, el Servei) és, en la mesura del possible, evitar la pèrdua de l'habitatge principal i prevenir situacions d'emergència habitacional. El Servei té una cobertura comarcal, i atendrà els ciutadans i ciutadanes dels municipis que formin part de la comarca de la Selva.

Qui l'ofereix?

El Servei és prestat conjuntament pel Consell Comarcal de la Selva i la Diputació de Girona, amb la col·laboració de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i la participació del Col·legi d'Advocats de Girona.

A qui s'adreça?

A aquelles persones que tenen el risc de perdre el seu habitatge habitual perquè no poden fer front al pagament de deutes relacionats amb l'habitatge principal (ja sigui de manera preventiva, en situacions d'impagament efectiu o bé quan ja s'ha iniciat un procediment judicial).

Requisits
 
La persona sol·licitant només pot demanar el servei per a un sol habitatge en risc de pèrdua, que ha de ser la seva residència habitual. 
 
En el moment de demanar el servei o bé a curt termini, la persona sol·licitant no ha d'estar en condicions de fer front al préstec hipotecari constituït per la compra de l'habitatge, o de pagar les quotes de lloguer.
 
En els casos de deutes hipotecaris, cal haver negociat prèviament possibles alternatives amb l'entitat financera i no haver arribat a cap acord.
 
Altres situacions de risc de pèrdua de l'habitatge:
 • Ser avalador/a de l'habitatge.
 • Haver constituït una hipoteca pont per comprar un nou habitatge i estar en situació de risc de perdre els dos habitatges.
 • Ser propietari/ària de dos habitatges com a conseqüència d'herències, separacions o divorcis.
 • No viure a l'habitatge principal, perquè està llogat, en casos de separació o divorci, entre d'altres.
Quins serveis presta?
 
Informació i assessorament: Informació sobre les opcions existents per afrontar el problema dels deutes relacionats amb l'habitatge principal, i assessorament personalitzat.
 
Proposta: Definició conjunta d'una proposta de solució que faci compatible el manteniment de l'habitatge amb la seva situació econòmica actual.
 
Intermediació: Intermediació amb entitats financeres mitjançant Ofideute (servei de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya) o per mitjà del servei local, o bé amb el propietari en casos de deutes en el lloguer.
 
Derivació: Derivació a altres serveis quan sigui necessària (serveis d'orientació jurídica quan calgui l'assistència jurídica gratuïta, serveis socials, etc.)
 
Com funciona?
 
 1. Les persones interessades en aquest servei s'han de dirigir a l'Oficina Comarcal d'Habitatge de la Selva, ja sigui presencialment o bé telefònicament.
 2. Es comprovarà que la persona que sol·licita el servei compleixi els requisits per a ser usuari/ària i se la informarà de la documentació que ha d'aportar. Un cop es determini la condició d'usuari/ària i es reculli aquesta documentació, es concertarà una entrevista amb l’advocat/ada.
 3. L'advocat/ada elaborarà, conjuntament amb la persona usuària, una proposta d'intermediació, en què proposarà noves condicions de pagament que li permetin, en la mesura del possible, mantenir l'habitatge.
 4. El Servei comunicarà a la persona usuària el resultat de la intermediació perquè en faci una valoració i, si escau, accepti les noves condicions o alternatives.
 
Documentació que cal aportar
 
En tots els casos:
 • DNI/NIE de la persona sol·licitant;
 • certificat d'empadronament en què constin tots els membres de la unitat familiar;
 • certificat d'ingressos o certificat que acrediti que no es rep cap prestació (de tots els membres de la unitat familiar);
 • notificacions judicials;
 • altres.
 
En els casos de deutes en la hipoteca:
 • escriptura de la compra de l'habitatge;
 • escriptura del préstec hipotecari (cal remarcar que són dues escriptures diferents);
 • estat del préstec o crèdit facilitat per l'entitat financera;
 • últim rebut pagat del préstec o crèdit hipotecari.
 
En els casos de deutes en el lloguer:
 • contracte del lloguer;
 • estat del pagament de les quotes mensuals del lloguer;
 • darrer rebut del pagament de la quota de lloguer de què disposi la persona sol·licitant.